PGAP No.2025HD - RAL Lab Test

Brand แรก / Brand เดียวในประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบโดย Riverbank Acoustic Lab USA

มาตรฐานการทดสอบ
เพราะจนถึงปัจจุบัน PGAP no. 2025HD เป็นแผ่นซับเสียง / วัสดุซับเสียงรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ Riverbank Acoustic Labs จากประเทศสหรัฐอเมริกาให้การรับรองความสามารถการซับเสียงอย่าง เราทดสอบแผ่นซับเสียงของเราทั้งมาตรฐาน ASTM / ISO

Riverbank Acoustic Laboratories คืออะไร?
ก่อนปี คศ 1895 การแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ยังไม่เด่นชัดนัก ปัญหาเสียงก้องในอาคารได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ในช่วงปี 1895  โดย  Prof. Wallace clement Sabine จากมหาวิทยาลัย Harvard

Prof. Sabine เป็นผู้เริ่มต้น modern architectural acoustics ค่าความสามารถมรการซับเสียงต่างๆของวัสดุรอบๆตัวเราไม่มีการวัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และความรู้เรื่องเสียงสะท้อน สำหรับวัสดุซับเสียงที่อยู่ภายในอาคาร รวมทั้งการวัดค่าการสะท้อนของเสียงเอง ในงานสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องยาก แม้แต่ในนักวิทยาศาสตร์จาก Harvard Acoustic Lab Prof Sabine ก่อตั้ง Riverbank Acoustic Laboratories (RAL) ซึ่งเป็นห้องปฎิบัติการทางเสียงสำหรับวัสดุและงานสถาปัตยกรรมแห่งแรกของโลกในปี 1918

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 100 แล้วก็ตาม RAL ก็ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นห้องทดสอบเสียงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และห้องทดสอบการสะท้อน RAL Chamber Zero คือห้องทดสอบการสะท้อนของวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในโลก

ค่าการซับเสียงที่เที่ยงตรง สำคัญต่อการแก้ไขเสียงก้อง (Echo) ในอาคาร แผ่นซับเสียง / วัสดุซับเสียง PGAP2025HD ผ่านการทดสอบจาก RAL และได้ตามมาตรฐานสากล ASTM C423-C, ASTM C423-J, ASTM E795-05 และ ISO 10532 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก้ผู้ใช้งาน